About me

About me

I am an incoming MS student at the University of Waterloo, advised by Wenhu Chen. Concurrently, I am working as a part-time research assistant at TIGER LAB.

News

Selected Publications

See full list in Publications.

Xiang Yue*, Yuansheng Ni*, Kai Zhang*, Tianyu Zheng*, Ruoqi Liu, Ge Zhang, Samuel Stevens, Dongfu Jiang, Weiming Ren, Yuxuan Sun, Cong Wei, Botao Yu, Ruibin Yuan, Renliang Sun, Ming Yin, Boyuan Zheng, Zhenzhu Yang, Yibo Liu, Wenhao Huang, Huan Sun, Yu Su, and Wenhu Chen. A Massive Multi-discipline Multimodal Understanding and Reasoning Benchmark for Expert AGI. In CVPR’24 (Best Paper Finalist (0.2%)) [Paper] [Project Page] [Code] [Data]

Peng Wang, Ningyu Zhang, Bozhong Tian, Zekun Xi, Yunzhi Yao, Ziwen Xu, Mengru Wang, Shengyu Mao, Xiaohan Wang, Siyuan Cheng, Kangwei Liu, Yuansheng Ni, Guozhou Zheng, Huajun Chen. EasyEdit: An Easy-to-use Knowledge Editing Framework for Large Language Models. In ACL’24 SDT [Paper] [Code]

Contact

Email: yuansheng.[LAST_NAME]@zju.edu.cn OR yuansheng[LAST_NAME]11@gmail.com